FORMY WSPARCIA

W projekcie pt. ,,Kreatywni i efektywni od dziś” każdy z Uczestników/czek otrzymuje ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

Przewidziane w ramach projektu formy wsparcia to:

  • Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu – Indywidualny Plan Działania(IPD) – czyli plan działań obejmujący podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zmiany/utrzymania;
  • Poradnictwo zawodowe grupowe – Celem będzie udzielenie porad Uczestnikom/czkomprojektu w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, zmianę zawodu, zmianę kwalifikacji lub zmianę zatrudnienia. Realizowane dla 40 Uczestników/czekprojektu(6 godz./Uczestnika Projektu) prowadzone w formie grupowego spotkania/warsztatu;
  • Szkolenia/kursy zawodowe – zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników/czek projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy tzw. „szyte na miarę”. Szkolenia przewidziano dla 80 Uczestników/czek projektu (Kobiety i Mężczyźni). Czas trwania szkoleń oszacowano średnio na poziomie 150 godz., co wynika z rozeznania potrzeb potencjalnych Uczestników/czekprojektu i pracodawców. Szkolenia będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje/kompetencje zawodowe;
  • Staże zawodowe -przewidziano dla 10 Uczestników/czekprojektu w wymiarze średnio 6 miesięcy. Jest to okres optymalny, który pozwoli nabyć Uczestnikom/czkom projektu praktyczne umiejętności i zdobyć doświadczenie zawodowe.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress