OPIS PROJEKTU

Projekt „Kreatywni i efektywni od dziś” realizowany jest ze środków programu regionalnegoFundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.4 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa.

 

Projekt realizowany jest  przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2025r.

Projekt ,,Kreatywni i efektywni od dziś”oferuje uczestnikom wsparcie w postaci: Indywidualnego Planu Działania, Poradnictwa Zawodowego Grupowego, Szkoleń Zawodowych/Kursów, StażyZawodowych.

Grupę docelową stanowiąosoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,umowach cywilnoprawnych, ubodzypracujący i osoby odchodzące z rolnictwa.

Wsparcie zostanie skierowane do grupy docelowej z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów KC, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. podkarpackiego).

W ramach realizowanego projektu Uczestnik/czka nie otrzymuje jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dofinansowanym ze środków EFS+.

Projekt zapewni kompleksowe wsparcie poprzez wykorzystanie co najmniej dwóch różnych instrumentów wsparcia.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób pracujących 80(40 mężczyzn,40 kobiet) w wieku od 15 do 89 lat zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa.

Główne rezultaty: 48 Uczestników/czek projektu(24 kobiety, 24 mężczyzn) uzyska kwalifikacje/kompetencje po opuszczeniu Projektu. Projekt przyczyni się do poprawy dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo załagodzi problemy lokalnego rynku pracy, podniesie poziom kwalifikacji i kompetencji, zwiększy możliwość stabilnego zatrudnienia Uczestników/czekprojektu dzięki dostarczeniu im kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia. Zastosowane rozwiązania są odpowiednie dla zdiagnozowanych potrzeb i barier grupy docelowej i tym samym przyczynią się do zmniejszenia barier i problemów na jakie napotykają te osoby na rynku pracy. Ponadto projekt pozytywnie wpłynie na sytuację zawodową Uczestników/czek projektu.

Wartość projektu: 747 359,50 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich:635 255,57 zł

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress